De alles-inclusieve en geïntegreerde eenheid van God en alles wat Hij schept, wordt onmogelijk voor de mensheid om zich onbewust van te blijven. Moderne fysica heeft het overduidelijk gemaakt dat alles met al het andere samenhangt! Er is geen afscheiding; afscheiding is een illusie waarin jullie hebben geloofd en die jullie veel pijn heeft gebracht, maar het is onwerkelijk. Omdat jullie erin geloofden waren jullie bang en voelden de behoefte om jezelf te beschermen tegen anderen door het bouwen van verdedigingen – sarcasme, gevatheid, humor, afwijzing, oordeel en aanval. Bescherming, verdediging en aanval zijn allemaal reacties op je angst, de staat die je schijnbare afscheiding je aanmoedigt om in te geloven, maar om je met hen te verbinden betekent jezelf pijn aandoen!

 


Alles wat je denkt, zegt of doet heeft invloed op de gehele schepping, hoewel dit niet duidelijk is voor jullie, terwijl jullie in jullie staat van zeer beperkt bewustzijn blijven. Echter, de Realiteit, de Hemel, Eenheid met jullie Bron, kan nimmer worden beschadigd of zelfs beledigd omdat Het de hoogste soevereine staat is van oneindige liefde, volledig in en van Zichzelf, iedereen bevattende en omhelzende, en niets tegenoverstaand want er is niets buiten Dat.

Alle liefdeloze – d.w.z. krankzinnige – activiteiten waarmee je je bezig houdt binnen de illusie, hebben ernstige en pijnlijke gevolgen die omvangrijk kunnen zijn, maar ze zijn illusoir net zoals de omgeving waarin ze plaatsvinden. Derhalve als je ervoor kiest jezelf te verdedigen of een ander aan te vallen, weerklinken de effecten van die gedachten, woorden of daden alom en pijnlijk in je omgeving, waardoor het gevoel van angst en onzekerheid toeneemt dat om te beginnen jou tot actie aanzet.

De uitweg uit deze vermoeiende en herhalende cyclus is het loslaten van al je verdedigingen, en je in iedere situatie te verbinden met de liefde, je ware en eeuwige natuur. Niets anders werkt, dat is waarom de wereldvrede nog moet worden gevestigd. Echter, omdat meer en meer van jullie zich openen voor de Liefde die veilig, eeuwig en onuitwisbaar in ieder van jullie gevestigd is, en omdat jullie ervoor kiezen liefdevol te reageren in plaats van verdedigend, ongeacht de situatie waarmee je te maken hebt, beweegt de wereld zich onverbiddelijk richting duurzame vrede. Diep in jezelf weet je dit, dus verheug je dat het goddelijke plan zich ontvouwt zoals beloofd.

 

Tekenen van deze ontvouwing zijn te zien over de gehele wereld aangezien mensen weigeren om nog langer te worden geïntimideerd door de illegale, onrechtmatige, en in feite misdadige onderdrukking van hun mensenrechten die jullie zogenaamde gekozen vertegenwoordigers in posities van autoriteit jullie hebben opgelegd, door de illegale wetten die zij in de wetboeken hebben vastgelegd. Net zo misdadig is het gebruik van civiele of militaire ‘veiligheids’ krachten om ervoor te zorgen dat deze wetten worden nageleefd. De immorele basis van de egoïstische en onwettige autoritaire posities waar jullie gekozen vertegenwoordigers aan blijven vasthangen als handhavers van 'rechtvaardige' wetten, is onder hen aan het instorten, terwijl hun bedrog en corruptie overal blijft worden onthuld door moedige klokkenluiders.

Verfrissende veranderingen doen zich over de gehele wereld voor, ondanks de inspanningen van de machthebbers – die ‘claimen’ te werken voor jullie bestwil en het welzijn van de mensheid – om hen tegen te werken. Dus, vier feest! De oude krakende autoritaire regimes liggen feitelijk op hun knieën, wanneer de omvang van hun egoïstische en corrupte agenda algemeen bekend wordt, en wanneer degenen die worden gebruikt om hen te ondersteunen in hun criminele en bedrieglijke ondernemingen hun steun intrekken. Zonder samenwerking en ondersteuning kunnen menselijke inspanningen niet slagen. Terwijl jullie hun excuses aanvaarden voor de ‘zonden’ die zij hebben begaan, en die zij hebben toegegeven – want God is oneindig liefdevol en vergevingsgezind, en dus moeten jullie, als onafscheidelijke delen van Hem, dat ook zijn – kies hen niet opnieuw!

Persoonlijke zelfverheerlijking en zelfbescherming zijn de ego-naturen waaraan ze zich in wanhoop vastklampen, want om de waarheid van hun egoïstische ego-gedreven agenda onder ogen te zien, zoals zo duidelijk aangetoond door hun acties en intenties, is veel te pijnlijk voor hen om zelfs maar aan te denken op dit moment. Hun natuur is Liefde, omdat de gehele schepping gemaakt is van Liefde, en het erkennen van hun beschamende fouten zou hen pijnlijk oog in oog brengen met hun gewetenloze en volstrekt onaanvaardbare gedrag.

Als direct gevolg van de openbaringen van de klokkenluiders beweren ze dat ze, als gevolg van deze ongelooflijke inzichten, hun manieren hebben verbeterd, en nu dus kunnen worden vertrouwd om hun vaardigheden en capaciteiten te gebruiken om voor en met jullie te werken – dat is waarom jullie ze in de eerste plaats verkozen. Maar laat je niet misleiden door de slimme en geïnspireerde retoriek waarmee ze proberen om jullie te overtuigen dat ze nu echt de fouten hebben begrepen die zij hebben gemaakt, en waarvoor ze smeken om vergiffenis, terwijl ze beweren voorwaarts te gaan om ze te corrigeren.

Ze zullen alles doen wat in hun macht ligt om de invloed en controle te behouden die zij als gezagsdragers hebben genoten gedurende de eonen en tijdens hun vele levens op Aarde, ongeacht de gevolgen voor de mensheid als geheel. Ze hebben een intense behoefte om zich te verbergen voor het nu geopenbaarde gewetenloze gedrag en dat te verloochenen, waarin ze betrokken waren in dit en vele vorige levens, gedragingen die nu overduidelijk geopenbaard worden als beschamend en zelfs onvergeeflijk, terwijl hun karmische schulden worden ontboden ter volledige betaling in dit leven.

Ze zijn, natuurlijk, net als al jullie Lichtdragers en Wegwijzers, geliefde kinderen van God. Wat lijkt te zijn gebeurd binnen de illusoire omgeving die jullie gebouwd hebben om afscheiding van God, van jullie Bron, te ervaren, heeft niet plaatsgevonden. Derhalve is er geen behoefte aan vergeving, is er niets ongewensts ooit gebeurd, en zou nooit kunnen gebeuren in de goddelijke Realiteit, de Hemel, die God schiep voor jullie en Zijn eeuwige vreugde. Iets vergeven dat nooit heeft plaatsgevonden is niet mogelijk, ook al lijkt er als mensen in een illusoire wereld veel te zijn gebeurd dat onaanvaardbaar is. 

Echter, als mensen intens echt lijkende en pijnlijke ervaringen van verraad en marteling ondergaan – psychologisch, emotioneel of fysiek – is het voor jullie noodzakelijk om degenen die jullie blijkbaar hebben geschaad, te vergeven. Ondertussen onverzoenlijk blijven voor deze veronderstelde en schijnbare mishandelingen, sluit jij jezelf af voor de Liefde die je Vader je op ieder moment van je bestaan aanbiedt, want oordeel, en wrok of veroordeling kunnen niet samengaan of in communie zijn met de Liefde. Liefde staat op onvoorwaardelijke acceptatie van ieder deel van de Schepping, en er bestaat niets buiten de Schepping, want het veld van de Schepping heeft geen grenzen, het is oneindig. Door te vergeven laat je alles los binnenin jezelf dat onwerkelijk is – alles wat niet in perfecte harmonie en afstemming met de Liefde is – en open je jezelf voor het oneindige en goddelijke Liefdesveld, waardoor je eeuwig wordt omringd, je voorwaarts leidend naar je onvermijdelijke ontwaken. Vergeving is een absoluut essentieel aspect van jullie ontwakingsproces.

Vergeven betekent toegeven dat niets ongewensts, niets onwerkelijks heeft plaatsgevonden, en als dat het geval is – wat het zeker is – is er niets dat je ontwaken zal tegenhouden. Op dit moment wordt jullie ontwaken uitsluitend beperkt omdat jullie, collectief, nog steeds vasthouden aan wrok, aan een intens verlangen naar vergelding. Wat jullie dienen te begrijpen is dat er geen noodzaak voor vergelding is, omdat er niets gebeurd is, of zou kunnen gebeuren, dat vergelding verlangt.

Jullie zijn allemaal eeuwig één met God, de Goddelijke Bron van alles wat bestaat, en God kan niet worden gekwetst, beschadigd, of beledigd, want er is niets dat in tegenstelling tot Hem is of ooit zou kunnen zijn, aangezien Hij alles IS wat bestaat. Jullie zijn allemaal, ieder van jullie afzonderlijk, essentiële en onafscheidelijke delen van die Goddelijke Bron, dus er is niets wat jullie kan aanvallen of beschadigen. Accepteer deze waarheid, open jullie harten in Liefde, vergeef allen die je lijken te hebben gekwetst of beledigd, en maak je klaar om te ontwaken. Er is waarlijk geen andere optie, en waarom zou je er één willen wanneer deze je eeuwige vreugde belooft?

Met heel veel liefde, Saul.

 

Bron: Denk met je hart

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees