Kort maar kosmisch: De opkomst van het zogenoemde ‘ruimte-weer’ (space weather) houdt direct verband met diepgaande planetaire veranderingen, maar ook met het stijgend aantal UFO-spottings van niet-mechanische aard. Een toenemende instroom van kosmische hoogfrequente energie op Aarde vormt een bedreiging voor onze van technologie afhankelijke wereld, maar fungeert tevens als update van ons DNA. De kosmos laat steeds duidelijker van zich horen in haar roep om een innerlijke en uiterlijke schoonmaak als noodzakelijke voorwaarde voor herstel en toetreding tot een geheel nieuwe, en tegelijkertijd oorspronkelijke natuurlijke orde.

 

buitenaards-contact

 

‘Nog slechts een korte tijd en het heelal zal stromen en vlammen als een zuil’
(H. Marsman. Uit: ‘De boot van Dionysos)


Astrofisici staan steeds vaker met hun oren van verbazing te klapperen bij wat de kosmos allemaal aan hen laat horen en zien. Astrobiologen maken steeds meer hun opmars, ondanks wetenschappelijke conventies en de gebruikelijke scepsis of het nodige stilzwijgen. Aanhoudende rode regens in Kerela, India (2001) bevatte DNA dat mogelijk afkomstig zou zijn van een komeet. Plasmawolken binnen de kosmische uitgestrektheid van het heelal en, dichter bij huis, plasma-jets in de aardatmosfeer, worden gecompleteerd door een steeds omvangrijkere UFO-database van eveneens plasma-achtige oorsprong (d.w.z: voorkomend in het grensgebied tussen het fysieke vacuüm en onze materiële wereld). De conventionele ufologie heeft, samen met veel debunking en geheimhouding gecombineerd met de nodige leugens en verwarring, er voor gezorgd dat UFO’s als mogelijke bewuste levensvormen lang over het hoofd zijn gezien. Het universum heeft echter miljarden jaren de tijd gehad om andere levensvormen te scheppen welke niet zijn gebaseerd op koolstof. We leven in een universum dat voor het allergrootste deel uit plasma bestaat en de wetenschap vertelt ons nu dat de ingrediënten voor op DNA gebaseerd leven “alomtegenwoordig” zijn in interstellaire wolken en gasnevels.*1)

Was het SETI-onderzoek naar buitenaards leven hoegenaamd ietwat naiëf en wat al te menselijk kwa opzet, evenals de gouden plak op het ruimtevaarttoestel Voyager, - wanneer de gedachte eenmaal wordt toegelaten dat het leven talloze gedaanten aan kan nemen, vanuit het diepere weten dat alles een manifestatie van bewustzijn is, dan blijkt ‘buitenaards’ leven opeens aanzienlijk dichterbij te liggen dan gedacht werd.

Zo verrichtte o.m. Trevor James Constable al vanaf de jaren 50 onophoudelijk ufo-onderzoek in het infrarode gebied waarbij onomstotelijk het bestaan van andere levensvormen aan het licht is gekomen.*2) Toch schroomt NASA er anno 2010 nog altijd niet voor om de nodige reclamegelden te innen door met veel ophef een bacterie te presenteren als eventuele mogelijkheid voor leven in de kosmos, terwijl de bewijzen daarvan al decennia lang huizenhoog liggen opgestapeld binnen haar eigen dossiers. Weliswaar veilig weggeborgen voor al te nieuwsgierige ogen, maar evengoed is de Space Agency volledig op de hoogte en beter geïnformeerd dan u en ik tezamen.

Ofschoon mechanische UFO’s eveneens het daglicht trotseren, visitaties zelfs systematisch worden weggehouden uit de aardse domeinen, en ook o.a. ‘Area 51’ met geheime budgetten een aardige duit in het zakje doet en al heel wat moois en supergeheims de lucht in heeft weten te schieten, kan onomwonden worden gesteld dat de meeste UFO-verschijnselen geen geconstrueerde vliegtuigen zijn, noch van binnen-, noch buitenaardse makelij, maar levende schepsels in plasmatoestand.

Binnen de lasso van de tijd

Ondanks de gezwollen titel en een zekere terughoudendheid naar auteurs die menen Het Grote Geheel te kunnen en mogen onthullen, schreef Susan Rennison een overzichtelijk en actueel essay getiteld: De Belangrijkste Overgang in de Geschiedenis van De Mensheid – Wederkomst van het Paradijs, 2010.*3) Het vormt een overkoepelende en zeer actuele studie ten aanzien van de grote planetaire omwentelingen welke ondanks enkele tekortkomingen er goed in slaagt een aantal belangrijke wetenschappelijke, spirituele en historische inzichten samen te brengen. Dit in tegenstelling tot menig onderzoek in onze tijd van ‘informatie-overload’ dat veelal fragmentarisch blijft en deel-studies betreft op éen enkel gebied.

Zou het daarentegen zo kunnen zijn dat het vermogen om de dingen overkoepelend te beschouwen, niet alleen steeds noodzakelijker wordt, maar tevens een cruciaal onderdeel en kenmerk vormt van het nieuwe bewustzijn dat in deze tijd tot wereldbloei komt? Om in de alsmaar versnellende maalstroom van een steeds dichter samendrukkende tijd niet ten onder te gaan is het noodzakelijk minder geïsoleerd, minder fragmentarisch, en minder ‘op zichzelf staand’ te gaan denken. Wij dienen letterlijk omvattend te worden, om binnen de informatievloed het hoofd boven water te kunnen houden. Want de dingen staan niet op zichzelf en hebben dat ook nooit gedaan. Zij breiden zich onvoorstelbaar snel uit, en zelfs een ‘loos’ woord heeft invloed op onze omgeving. Toergenjew stelde ooit: “Een goed woord is ook een daad’. Laat ons dus trachten een lasso te werpen rond de tijd, voordat deze óns dreigt te verzwelgen.

Misschien is van alle structuren de spiraal, en niet de cirkel, wel de best aangewezen vorm om de fundamentele structuur van het heelal weer te kunnen geven. Moeilijker visueel te vatten, maar daarom juist zo accuraat, is de spiraal dynamischer dan de cirkel, en ook al gaat in de spiraal alles rond, het is nooit het zelfde punt waar op je terug komt. We leven in een tijd van ongekende groei en expansie, en worden tegelijkertijd bedreigd met de mogelijkheid van de totale vernietiging van onszelf. Esoterische tradities hebben allen altijd getracht ons zo goed mogelijk voor te bereiden op dit moment. 

De kosmos duwt ons met spoed in de richting van een aanzienlijke bewustzijnsgroei en omslag in ruimte-tijd. Wat we precies gaan meemaken valt door niemand exact te voorspellen: de spiraal ligt open. Sturen we aan op een implosie vanuit de weigering om verouderde patronen los te laten, of maken we ons op voor de grootste centrifugale kosmische bewustzijnsmogelijkheid sinds mensenheugenis? Zittend op de voorste rij als getuigen van de evolutionaire opwaardering van onze planeet betekent echter wel dat we vanaf nu tevens actieve medespelers dienen te worden vanuit het besef dat onze eigen ethische en spirituele kwaliteiten een positieve invloed kunnen uitoefenen op de intensiteit van mogelijk complexe catastrofen.

Secret space

De Russiche wetenschapper Alexey N.Dimitriev legde als eerste de relatie tussen de komst van ruimte-weer en de toename in ufo-waarnemingen in diens rapport ‘Planetophysical Function of Vacuum Domains’, waar gewezen wordt op de mogelijkheid van bewuste fenomenen binnen een schaduw-biosfeer van onze planeet. ET of IT,- extra-terrestrial of intra-terrestrial is tenslotte weinig anders dan een kunstmatig gehouden barriëre die de zoveelste belemmering vormt om het leven in al zijn volheid en kosmische alomtegenwoordigheid te kunnen omarmen. 


De DVD “Secret Space” van Chris Everard*4) maakte reeds het bestaan publiekelijk bekend van meer ‘energetische’ UFO’s, ook wel UAP’s genoemd (Unidentified Aerial Phenomena); plasma- en lichtverschijnselen, welke bij veranderend hoogmagnetisme in de ionosfeer veelvuldig optreden. Verschijnselen die zich net als de ‘gebruikelijke’ UFO’s zeer bewust lijken te gedragen, schijnbaar zwaartekrachtsloos en massaloos kunnen manouvreren en bewegen met snelheden tot 8 km/sec, en bovendien tevens van vorm en kleur kunnen veranderen. Verschijnselen die eerder overeenkomst vertonen met diverse mysterieuze levensvormen uit de diepzee dan met zilverschijven van titanium, uitgerust met antigravitationele radertjes en rotorbladen. Verschillend onderzoek, waaronder dat van de Britse Defensie, - getiteld: ‘Unidentified Aerial Phenomena in de UK Defence Region’ [2000] – stelt onomwonden vast : “Dat UAP’s bestaan, is geen punt van discussie.” Plasmasferen worden meer en meer erkend als zijnde de manifestatie van levende bewustzijnsvormen binnen de schaduwbiosfeer van de Aarde, met andere woorden: magnetische entiteiten waarvan onze biologie en natuurkunde zo goed al geen sjoege hebben. 

Rennison en Dimetriev verdiepen daarmee het UFO-begrip dat maar al te vaak blijft hangen binnen de schuchtere conventies van ruimteschotels met grijze mannetjes of vrouwtjes, hoewel die optiek ook geldig is, evenals verschijnselen welke, zoals gezegd, proeve zijn van uiterst geheime en zeer geavanceerde technologie van ‘eigen makelij’. Rennison lijkt zich echter niet bewust van de gevaren van collectieve misleiding door middel van holografische technieken welke door HAARP en Project BLUEBEAM op het hemeldoek kunnen worden geprojekteerd om onschuldige mensjes en masse bij de neus te nemen. Het is uiterst belangrijk om alert te blijven op de mogelijke manipulaties van schaduwregeringen welke over onvoorstelbaar geavanceerde technieken beschikken om het menselijke verlangen naar verlossing in een door hen gewenste richting te bevredigen. Miljoenen mensen zijn in hun spirituele wanhoop uiterst gevoelig voor een uiterlijke openbaring, wederkomst in de hemelen, of zelfs redding door een ufo-vloot. Ondanks de waarheid dat buitenaardsen letterlijk om de hoek staan te wachten en op ons toe kijken, dienen we onze soevereiniteit als mens nooit uit handen te geven aan krachten of machten die ons te boven gaan of die we niet begrijpen. Intuïtie is geboden en bovenal mogen we niet vergeten dat de essentie van de huidige evolutionaire omslag een volstrekt innerlijk gebeuren is.

Evolutionaire veranderingen worden aangejaagd door ‘ruimte-weer’

Alle levensvormen zijn omringd door een electromagnetisch veld en zijn zelfs voor hun functioneren afhankelijk van een specifiek op hun soort toegesneden electromagnetisch raster dat de gehele planeet omspant. Wanneer we de verouderde natuurkunde een beetje proberen te vergeten kun je zelfs onomwonden stellen dat wijzelf volledig electromagnetische golfverschijnselen zijn, wandelende levende velden van pulserende energie, en dat er hoegenaamd enkel en alleen maar bewegings-energie bestaat van welke aard dan ook en helemaal geen vaste, solide ‘objecten’. De letterlijke objectivering van de werkelijkheid behoort ongetwijfeld tot de grootste vergissingen ooit.


Plasmaverschijnselen, zonnestormen, explosies hoog in de aardatmosfeer en de instroom van hoog frequente kosmische energie binnen ons zonnestelsel, zijn allen fenomenen die met name sinds de afgelopen 20 jaar optreden en welke in direct verband met elkaar staan. De kalenders van de Maya’s, (waarvan er overigens nog verschillende zijn waarover volledige geheimhouding heerst!), kennis van de Qéro-indianen, de Hopi, de Aboriginals en vele andere volkeren, worden met de dag meer en meer bewaarheid. Sinds het aarde bewustzijnsveld volgens diverse spirituele en inheemse bevolkingsgroepen sinds 1989, - en met aanvullende correcties zo rond 2007-, in volledige staat van paraatheid is gebracht, valt menig wetenschapper van de ene verbazing in de andere.

De eerder genoemde Russische baanbrekende wetenschapper Dimitriev gaf in 1997 al aan dat ons zonnestelsel een hooggeladen magnetisch gebied uit de kosmos binnentrad, de zogenaamde G-wolk of Galactische Wolk, die zo wordt genoemd omdat zij ons heeft genaderd vanuit het centrum van onze melkweg. Ook wordt er gesproken van “The Local Fluff” en berichtte de BBC zelfs: “cosmic clouds threaten Earth”.

“In de ruimte is een compleet nieuw spel op de wagen gezet”
, zo meldde een commentator van de NASA, waarbij de mensheid met krachten en fenomenen geconfronteerd wordt die hem (nog) te boven gaan. ‘Normaliter’ beschermt de heliosfeer, een bubbel van zonnewind die het hele zonnestelsel omvat, ons tegen kosmische stralingsinvloeden. Botsingen met mogelijke interstellaire energiewolken, waarvan de samenstelling veelal door het huidig wetenschappelijk instrumenteel niet eens kan worden gemeten omdat ze simpelweg buiten onze perceptie valt, kunnen een serieuze bedreiging vormen voor deze veilige ‘bel’ waarbinnen wij rondzweven door de ruimte met een snelheid van zo’n 230 km/sec. [Genoemde stralingsinvloeden hebben mede betrekking op het begrip ‘donkere materie’, een enigszins misleidende term omdat het om mogelijke zwaartekrachtsvelden en magnetische velden gaat die niet zijn terug te voeren op ons materie-begrip. We spreken over om en nabij ~95% van de inhoud van het ons bekende universum, met andere woorden: “wat weten we toch veel!”]


De sterke toename in verstoringen van met name de lagere ionosfeer van de Aarde waar met steeds grotere regelmaat zich stormen en explosies voordoen welke o.a. het plotsklaps uitvallen van navigatie-apparatuur en communicatiesatellieten tot gevolg hebben, en die bovendien aardbevingen en vulkaanuitbarstingen kunnen triggeren, hebben vanwege het overduidelijke belang voor ons op Aarde tot het nieuwe begrip ruimte-weer geleid. Al deze genoemde aspecten zouden het directe gevolg zijn van complexe kosmische invloeden. 

Kosmische bakens

O
p 27 december 2004, werd de Aarde voor het eerst geconfronteerd met een enorme energie uitbarsting van een pulsar ‘achter’ het centrum van de melkweg, op zo’n 30.000 lichtjaar afstand. Deze neutronenster (magnetar SGR 1806-20) met de omvang van slechts enkele tientallen kilometers doorsnede draait fenomenaal snel om haar as en uitte een reusachtige flits gammastraling waarbij in 0,2 seconden meer energie werd afgegeven dan de Zon in ongeveer 200.000 jaar doet (!) O mens, buig u voor de krachten welke de ongeziene kosmos bevolken. Nog niet iedere ster is gedetecteerd en uitgeplozen, nog niet ieder uithoekje gecatalogiseerd en in logboeken opgesloten van ieder mysterie ontdaan. 


Tijdens deze gebeurtenis raakten de detectoren van de toenmaals kortgeleden gelanceerde Swifft satelliet volledig verzadigd door de energetische tsunami welke van over een gigantische afstand van meer dan 30.000 lichtjaar aan kwam razen, ook al keek de satelliet niet eens die kant uit! Met andere woorden: de fotonen drongen tot in het binnenste van de satelliet door, ondanks alle beschermende bekleding van het ruimtevaartuig. Verschillende satellieten werden letterlijk blind door de gebeurtenis. Krachten, welke ook een geweldige invloed uitoefenen op de lagere ionosfeer van de aarde. Wie nu nog twijfelt aan het gegeven dat we werkelijk met de kosmos in verbinding staan is gek of gewoon niet op de hoogte van de feiten. 

Inmiddels zijn er zo’n 18 vergelijkbare objecten als de magnetar SGR 1806-20 bekend; kosmische bakens aan de andere kant van de melkweg die op kunnen flikkeren als op hol geslagen vuurtorens. Ondanks de letterlijk onvoorstelbare afstanden begint de ionosfeer van de aarde bij een treffen in gelijke mate met de bron mee te resoneren.

Dr. Paul La Violette onthulde volgens eigen onderzoek dat zich periodiek explosies in het centrum van ons melkwegstelsel voor hebben gedaan welke de Zon en Aarde besproeiden met Iridium, een uitzonderlijk zeldzaam element. Dit element zou onze Zon kunnen doen veranderen met enorme coronale uitstoot als gevolg. Op het uitgestrekt fluweel van een soort kosmische biljardtafel wordt via dit spel van de bal doorkaatsen de Aarde overspoeld door ruimte-weer afkomstig uit een grote verscheidenheid aan bronnen. ‘Sprites’, ‘jets’, ‘plasmapluimen’, ‘ruimtelinten’ en ‘kosmische tornado’s’ van tientallen lichtjaren lengte klinken naar een fors kosmisch feestje met veel confetti. Al deze golfinvloeden laten de ionosfeer en daarmee de Aarde zelf letterlijk meedansen, maar dat geldt ook voor ons DNA dat receptief is gebleken voor taal- en trillingsinvloeden.*5) Een kosmische upload vindt dus plaats. Hetgeen evengoed betekent een kosmische aanzet tot puinruimen. 

De sluier trekt op

Natuurwetenschappelijke fundamenten kraken heftig bij het zoeken naar plausibele verklaringen hoe energiegolven van galactische afmetingen in de vorm van subatomaire deeltjes directe invloed kunnen hebben. Extreme uitbarstingen van pulsars of magnetars blijken rimpelingen te kunnen veroorzaken in de structuur van ruimte-tijd, ondanks de afstanden van letterlijk honderden triljoenen kilometers. Blijkbaar bestaat er een directere communicatie mogelijkheid in het heelal dan die van het supersonische licht.


Wat wij ‘materie’ noemen is een wezen een wonder. Wat wij als ‘geest’ (spiritus) bestempelen zo mogelijk nog meer. Maar het eerste en misschien zelfs het grootste wonder zijn wij zelf: lichaam én geest. Hopelijk in de gezegende toestand van een spiritus sanctus in corpere sano zal in ieder mens zich vroeg of laat het genadevolle besef uitstorten, waarbij de mens volledig oplost binnen zichzelf. “Alleen wijzelf kunnen veranderen door in te zien dat niet het ik het middelpunt van de wereld is, maar dat de wereld in de onmetelijkheid van de eigen geest rust”.*6). Kwantumfysisch wordt materie, in tegenstelling tot wat lang gedacht werd, niet als een verdichte, maar als een verdunde vorm van energie gezien. “Ka Hinga Te Aria” – de sluier zal optrekken – aldus de Maori-oudsten, hetgeen letterlijk neerkomt op de samensmelting van de fysieke en spirituele domeinen. 

Universele richtlijn

Het space weather vormt een acuut probleem voor onze ‘vertechnologiseerde’ samenleving. Een electromagnetische zonne-impuls (EMP) is mogelijk de oorzaak geweest van de ramp op 1 juni 2009 met de Franse Airbus 330-320 waarbij meer dan 200 mensen om het leven kwamen. Luchtvaartonderzoekers hebben toegegeven dat bij een andere vliegtuigramp, die met de Airbus QF72 van Quantas op 7 oktober 2008 boven de Indische oceaan, het toestel geraakt werd door kosmische straling. Ook de overbekende plotselinge acceleratie-problemen van Toyota’s – volgepropt met computers -, worden toegeschreven aan kosmische straling. In januari 2009 verscheen een omvangrijk waarschuwend rapport van de NASA, getiteld: Severe Space Weather Events- Understandign Societal and Economic Impacts, waarin gewezen wordt op het mogelijke gevaar van een kosmisch Armageddon indien al het digitale verkeer op de planeet in één klap zou worden platgelegd. Gezien het gegeven dat de 21e eeuwse maatschappij volledig afhankelijk lijkt te zijn geworden van high-tech systemen als basis van het dagelijks leven, kunnen de gevolgen in deze tijd uiterst rampzalig zijn. Werkelijk álles is gedigitaliseerd: GPS-navigatie, luchtvaartverkeer, financiële dienstverlening, radio-communicatie, electriciteitscentrales, nutsbedrijven en overheidsdiensten. Alles kan in één keer op tilt slaan, zowel bij een voltreffer vanuit de Zon als bij een ‘botsing’ met een hoogmagnetische, interstellaire wolk.*7)


Het lijkt erop dat de kosmos ons daarmee ietwat waarschuwend op de vingers wil tikken. Het is van groot belang om ons aan de letterlijke ‘universele richtlijnen’ te houden, en de hoogste tijd om vooral innerlijk maar ook uiterlijk zoveel mogelijk in overeenstemming te geraken met de natuurlijke beweging van het heelal en de kosmische orde. Iets waarover geen enkele indiaan of inheemse ook maar een seconde hoeft na te denken, is voor de moderne citoyen een hekel punt aan het worden. “Het universum heeft wel degelijk manieren om af te rekenen met alle creaturen die niet op het juiste bewustzijnsnivo zijn aangeland”, zo luid een uitspraak van Rennison. Hieraan dient natuurlijk wel de opmerking te worden toegevoegd dat het intelligente universum nooit straft, maar enkel re-ageert en op gezette tijden een voorjaarsschoonmaak houdt. Het is nu het aangewezen moment om onszelf zo hoog mogelijk in te ‘tunen’ binnen de dynamische kosmische bewegingen om daarmee zo soepel en veilig mogelijk een nieuw evenwicht te kunnen hervinden. Daarbij is het essentieel om altijd voor ogen te houden dat wij zelf primair bewustzijn zijn, en het stoffelijk omhulsel – hoewel zeer dierbaar en volgens de Boeddha eveneens uiterst kostbaar – slechts als een tijdelijk voertuig mag worden bestempeld. 


© Wido Blokland

 

Bron : Wij Worden Wakker

 

Noten:
*1) Susan Rennison: De Belangrijkste Overgang in de Geschiedenis van De Mensheid  Wederkomst van het Paradijs, 2010.
*2) Idem, pp.59 ev.
*3) Het volledige essay van Susan Rennison, 87 pagina’s, in het Nederlands vertaald door Jan Smith is hier te downloaden: http://www.susanrennison.com/100825_De_Belangrijkste_Overgang_Volledig_Essay.pdf
Presentatie van Susan Joy Rennison is te bekijken op collegerama van TU Delft:
http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=c29550a872814c2a9e7ba28ac0c7d1e61d
Website van Susan Rennison:
http://www.susanrennison.com/Index_Best_oftheblog_Spaceweather.htm
*4) DVD: ‘Secret Space – The illuminati’s conquest of space’, deel 1, zie met name: ‘space serpents’. David Icke, Jaime Maussan, Marcus Allen, Valery Uvarov, Chris Everard.
*5) Grazyna Fosar & Franz Bludorf, Vernetzte Intelligentz.(ISBN 3930243237)
Zie ook: www.wijwordenwakker.org ‘Woorden en frequenties beïnvloeden ons DNA.
*6) Marcel Messing.
*7) Wido Blokland: ‘De Zon in een ander daglicht’, Frontier, febr/mrt 2011, of zie:
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M53&s=M89&ss=P1080&l=NL

 


Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees